Generalforsamling, bestyrelsesmøder osv.

Foreningens CVR nummer er 36111542

 

Opera Nordsjælland

Jørgen Rindorf

Brydegårdsvej 16

2760 Måløv

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, 22 maj 2022 kl 18:30.

Stedet er mødelokale 1, Birkerød Bibliotek Stationsvej 38.

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Godkendelse af revideret regnskab.
 5. Godkendelse af det af bestyrelsen fremlagte budget, herunder vedtagelse af kontingent.
 6. Ændring af vedtægterne §7, stk 1
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af to suppleanter.
 9. Valg af revisor.
 10. Valg af revisorsuppleant.
 11. Indkomne forslag.
 12. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest

14 dage før generalforsamlingen.

 

Uddrag af vedtægterne

 • 7, stk 1 Bestyrelsen består af fem medlemmer, som vælges af generalforsamlingen.
 • 7, stk 2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at der i lige år vælges tre

medlemmer, i ulige år to. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted

 • 7, stk 4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer

 

Ad pkt 6 Ændring af vedtægterne §7, stk 1 (se ovenfor). §7, stk 1 foreslås ændret til "Bestyrelsen består af tre til fem medlemmer, som vælges af generalforsamlingen."

 

Motivation for ændringsforslaget: Vi har i en periode kørt med to bestyrelsespladser vakante. Det er ikke optimalt, men kan dog fungere. Banken vil godt acceptere, at vi har tre medlemmer, men har forlangt, at der skabes overensstemmelse med vedtægterne. Det kan ske enten ved at komme op på fem medlemmerne eller ved at ændre tallet foreskrevet i vedtægterne.

 

Den nuværende bestyrelsen er:

- Jørgen Rindorf, formand, valgt 2022, ikke på valg nu

- Merete Dirach, næstformand, valgt 2022, ikke på valg nu

- Coenraad Rebel, kasserer, valgt i 2021, genopstiller ikke

- 2 pladser vakante

 

Deltagere i vore produktioner i 2022 og 2023 anses alle som medlemmer