Generalforsamling, bestyrelsesmøder osv.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, 20 maj 2022 kl 19. Stedet er Aulaen, Kulturcenter Mantzius. Johan Mantzius Vej 7A 3460 Birkerød.

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Godkendelse af revideret regnskab.
 5. Godkendelse af det af bestyrelsen fremlagte budget, herunder vedtagelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af to suppleanter.
 8. Valg af revisor.
 9. Valg af revisorsuppleant.
 10. Indkomne forslag.
 11. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen består af fem medlemmer, som vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at der i lige år vælges tre medlemmer, i ulige år to. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

Den nuværende bestyrelsen er:

- Jørgen Rindorf, formand, valgt 2020, på valg nu

- Merete Dirach, næstformand, valgt 2020, på valg nu

- Coenraad Rebel, kasserer, valgt i 2021 og ikke på valg nu

- 2 pladser vakante

 

Foreningens CVR nummer er 36111542

 

Opera Nordsjælland

Jørgen Rindorf

Brydegårdsvej 16

2760 Måløv

Bestyrelsesmøder:

Datoen for næste bestyrelsesmøde fastsættes umiddelbart efter generalforsamlingen